FAQ

....

Er ShowMyDay kun udviklet til børn?

Nej, ShowMyDay bruges i dag af en lang række mennesker i alle aldre. Den yngste bruger er 4 år, den ældste nærmer sig 60 år.

Kan ShowMyDay kun bruges til mennesker med autisme?

ShowMyDay er udviklet med udgangspunktet i autismepædagogik. Men bruges i dag af en bred gruppe mennesker, der har brug for struktur i hverdagen.

Hvordan får jeg et login?

For at få et login skal du oprettes som planlægger på en konkret bruger. Det sker ved henvendelse til os på telefon 22 66 65 98 eller hello@showmyday.dk. Du kan også læse mere her

Hvordan får jeg hjælp til ShowMyDay?

Vi bestræber os på hurtigst muligt at svare på jeres henvendelser - se vores supportside for mere information

Er det kun ét login til både planlægger og bruger?

Nej, som planlægger får du dit personlige login, som kan bruges på flere brugere. Og som bruger får man også et personligt login.

Kan jeg få ShowMyDay gratis i en prøveperiode?

Nej, man betaler for licensen. Hvis man efter en måned vurderer at ShowMyDay ikke fungerer, så returnerer vi beløbet.

Kan ShowMyDay ansøges som hjælpemiddel?

Ja, I skal ansøge under Servicelovens §112 / personlige hjælpemidler

Kan jeg bruge planlægger login til flere bruger?

Ja, som planlægger kan du bruge dit login til flere brugere, når du har fået adgang. Husk altid at licensen tilhører brugeren og er et individuelt tilpasset system.

Hvordan opsiger jeg min licens?

Udgangen af den måned du opsiger + en måned. Altså opsiger du den 21. september, udløber din licens den 31. oktober.

Hvad koster ShowMyDay?

1 licens koster 2.450 kr. som et engangsbeløb, derefter 100 kr. pr. mdr. for hosting, support og nye opdateringer (eks. moms). Husk at du har mulighed for at ansøge om ShowMyDay under Servicelovens §112 / personlige hjælpemidler

Bliver der taget backup?

Du skal naturligvis føle dig fuldstændig sikker, når du bruger ShowMyDay. Derfor har vi sørget for, at du hverken skal tænke på backup eller på, om dine data forbliver fortrolige.

ShowMyDay bruger nemlig samme systemer som f.eks. banker til databeskyttelse.

Hvor sikker er mine data?

Al kommunikation mellem dig og ShowMyDay er krypteret ved hjælp af samme teknologi, som blandt andet Nem ID og netbanker benytter. Det betyder, at dine data ikke kan opfanges undervejs. Al kommunikation mellem webservere og databaser er krypteret på samme måde.

Sikker SSL forbindelse

Individuelle brugersessioner identificeres og bekræftes igen for hver transaktion ved hjælp af et unikt token, der oprettes, når der logges på. Dette sikrer, at data kun kan tilgås af de brugere, det er tiltænkt.

Hvem har ansvaret for data i ShowMyDay?

Når du bruger ShowMyDay, får du en række avancerede sikkerhedsforanstaltninger med i din aftale. Sikkerhedsforanstaltningerne er anerkendte inden for branchen, og er udviklede med de bedste intentioner om, at dine personlige data forbliver fortrolige og beskyttede.

Vores skrappe krav til sikkerhed betyder naturligvis også, at vi ikke sælger, udlejer eller deler dine oplysninger med tredjepart uden din tilladelse. Med disse sikkerhedsforanstaltninger behøver du derfor ikke at bekymre dig om beskyttelsen af dine data.

Hvor er mine data lagret?

ShowMyDay bliver hosted i Irland på servere, drevet af Heroku, Inc. i Amazon’s sikre datacentre. Amazon’s datacentre er akkrediteret i henhold til:

 • ISO 27001
 • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Tidl. SAS 70 Type II)
 • PCI Level 1
 • FISMA Moderate
 • Sarbanes-Oxley (SOX)

..

Er ShowMyDay kun utviklet til barn?

Nei, ShowMyDay brukes i dag av en lang rekke mennesker i alle aldre. Den yngste brukeren er 4 år og den eldste nærmer seg 60 år.

Kan ShowMyDay kun brukes til mennesker med autisme?

ShowMyDay er utviklet med utgangspunkt i autismepedagogikk. Men brukes i dag av en bred gruppe mennesker som har bruk for struktur i hverdagen.

Hvordan får jeg en innlogging?

For at få en innlogging må du opprettes som planlegger på en konkret bruker. Det skjer ved henvendelse til oss på Telefon 940 92 209 eller anita@inhust.com . Du kan også lese mer her

Hvordan får jeg hjelp til ShowMyDay?

Vi bestreber oss på å raskest mulig svare på deres henvendelser - link til supportsiden

Er det kun en innlogging for både planlegger og bruker?

Nei, som planlegger får du din personlige innlogging som kan brukes for å administrere flere brukere. Som bruker får man også en personlig innlogging.

Kan jeg få ShowMyDay gratis i en prøveperiode?

Hvis du innenfor den første måneden ser at ShowMyDay ikke fungerer for dere, så returneres beløpet naturligvis.

Kan ShowMyDay søkes om som hjelpemiddel?

Det er mulig å søke om å få dekket lisensen hos Hjelpemiddelsentralen/NAV

Kan jeg bruke planlegger innloggingen til flere brukere?

Ja, som planlegger kan du bruke din innlogging til flere brukere når du har fått tilgang til disse. Husk alltid at lisensen tilhører brukeren og er et individuelt tilpasset system.

Hvordan sier jeg opp min lisens?

Utgangen av den måneden du sier opp + en måned. Altså sier du opp den 21. september, utløper din lisens den 31. oktober.

Hva koster ShowMyDay?

1 lisens koster 3.200 kr. som et engangsbeløp, deretter 130 kr. pr. mnd. for hosting, support og nye oppdateringer. Husk at du har mulighet for å søke om å få dekket ShowMyDay via Hjelpemiddeldatabasen/NAV

Blir det tatt backup?

Du skal naturligvis føle deg fullstendig sikker når du bruker ShowMyDay. Derfor har vi sørget for at du hverken skal tenke på backup eller på om dine data forblir fortrolige.

ShowMyDay bruker nemlig samme sikkerhetssystemer som f.eks. banker til databeskyttelse.

Hvor godt sikret er mine data?

All kommunikasjon mellom deg og ShowMyDay er kryptert ved hjelp av samme teknologi som blant annet Bank ID og nettbanker benytter. Det betyr at dine data ikke kan fanges opp underveis av tredjepart. All kommunikasjon mellom webservere og databaser er kryptert på samme måte.

Sikker SSL forbindelse

Individuelle brukersesjoner identifiseres og bekreftes igjen for hver transaksjon ved hjelp av et unikt token som opprettes når det blir logget på. Dette sikrer at data kun er tilgjengelig for de brukere som er tiltenkt det.

Hvem har ansvaret for data i ShowMyDay?

Når du bruker ShowMyDay, får du en rekke avanserte sikkerhetsforanstaltninger med i din avtale. Sikkerhetsforanstaltningene er anerkjente innenfor bransjen, og er utviklet med de beste intensjoner om at dine personlige data forblir fortrolige og beskyttet.

Våre høye krav til sikkerhet betyr naturligvis også at vi ikke selger, leier ut eller deler dine opplysninger med tredjepart uten din tillatelse. Med disse sikkerhetsforanstaltninger behøver du derfor ikke å bekymre deg om beskyttelse av dine data.

Hvor er mine data lagret?

ShowMyDay blir hostet i Irland, på servere drevet av Heroku, Inc. i Amazon’s sikre datasentre. Amazon’s datasentre er akkreditert i henhold til:

 • ISO 27001
 • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Tidl. SAS 70 Type II)
 • PCI Level 1
 • FISMA Moderate
 • Sarbanes-Oxley (SOX)

ShowMyDay følger det nye GPDR lovverket når det gjelder databehandling.

..

This page is not yet available in Swedish

..

Is ShowMyDay only for kids?

No, ShowMyDay can be used by a wide variety of people in all age-groups. Our youngest user is 4, while our oldest is nearly 60 years old.

Can ShowMyDay only be used by people with autism?

ShowMyDay was developed with autism as its main focus. But today it is used by a wide group of people who need structure in their daily lives.

How do i get my login?

To get access to ShowMyDay you have to be set up as a planner for a specific user. You can do this by calling us at +45 22 66 65 98 or sending us an email at hello@showmyday.dk. You can read more about getting started here.

How do I receive help with ShowMyDay

We strive to respond to your requests as soon as possible - Check out our support page for more information

Is there only one login for both planners and users?

No, as a planner you get your own personal login, which can be used with multiple users. All users also get their own login.

Can I get ShowMyDay for a free trial-periode?

If you discover that ShowMyDay doesn’t work for you within the first month, then we will happily give you a refund.

Can ShowMyDay be applied as an aid?

Yes, you must apply under the Service Act §122 / personal aids

Can I use my planner-account for multiple users?

Yes, as a planer you can use your account to control multiple users. Remember that the license is bound to the user and is an individually customized system.

How do I terminate my license?

End of month you cancel + one month. Therefore, if you terminate on September 21, your license expires on October 31st.

How much does ShowMyDay cost?

You pay a one-time amount of 2,450kr for a license and then 100kr every month to pay for hosting, support and new updates. Remember that you have the opportunity to apply for ShowMyDay under section 112 of the Service Act.

Are there any backups?

Of course, you must feel completely safe when using ShowMyDay. Therefore, we have made sure that you do not need to think about backups or whether your data remains confidential. ShowMyDay uses the same systems as for example. banks for data protection.

How safe is my data?

All communication between you and ShowMyDay is encrypted using the same technology used by Nem-ID and online banking. This means that your data can’t be captured along the way. All communication between web servers and databases is encrypted in the same way.

Secure SSL connection

Individual user sessions are identified and verified for each transaction using a unique token that is created when logged in. This ensures that data can only be accessed by the users it is intended.

Who is in charge of data in ShowMyDay?

When using ShowMyDay, you receive a number of advanced security measures in your agreement. The security measures follow industry-recognized standards and are developed to ensure that that your personal data remains confidential and protected.

Our strict security requirements also mean that we do not sell, rent or share your information with third parties without your permission. Therefore, with these safeguards, you do not need to worry about the protection of your data.

Where is my data stored?

ShowMyDay is hosted in Ireland, on servers operated by Heroku, Inc. in Amazon's secure data centers. Amazon's data centers are accredited according to:

 • ISO 27001
 • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Tidl. SAS 70 Type II)
 • PCI Level 1
 • FISMA Moderate
 • Sarbanes-Oxley (SOX)

....